KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

 • - Uchwała Rady Miasta Skierniewice Nr XXXIII/6/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.- świadczenia płatne,
 • - Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 13 z dnia 31.08.2017 r. – wyżywienie.
 • - Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Przedszkola Nr 13 z dnia 1.09.2018 r. – świadczenia płatne.

 1. Odpłatność za wyżywienie od 01.09.2017r. – za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu wynosi: 
  1. 3 posiłki - 7,00zł:
  2. 2 posiłki - 5,60 zł,
  3. obiad - 4,20 zł.
 2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie tj. w godzinach od 8.00 do 13.00 realizację podstawy programowej, określonej w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356).
 3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym godziny bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu.
 4. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie (podstawa programowa) wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu dla pierwszego dziecka i 0,50 zł dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola, stosownie do zapisów Uchwały Nr XXXIII/6/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Skierniewice dla dzieci do lat 5.
 5. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.4 podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 6. Opłaty przyjmowane są z dołu w terminie do 15 –go dnia następnego miesiąca. Za datę wpływu opłaty uznaje się dzień dokonania wpłaty w kasie u intendenta lub wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.
 7. Płatność za pobyt dziecka w przedszkolu należy regulować u intendentki lub za pośrednictwem konta bankowego – 
  PKO BP : 71 1020 3352 0000 1902 0193 4389
  tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji u intendenta o wysokości wymaganej wpłaty. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy opłata, kwotę należną z wyszczególnieniem wysokości kwoty płatnych świadczeń i wyżywienia (zgodnie z opisem otrzymanym od intendenta). Opłaty w kasie przedszkola u intendenta można dokonać w wyznaczonych dniach, podanych do wiadomości na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.
 8. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę (wyżywienie – odsetki ustawowe, świadczenia płatne – odsetki podatkowe).
 9. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności.

WAŻNE!

Zgodnie z podpisana pomiędzy rodzicami a dyrektorem przedszkola deklaracją w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Skierniewice pkt. 6b) 

„6. Przedszkole ma prawo, bez zgody rodzica, zmienić warunki korzystania ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola w przypadku:

b) nieterminowego uiszczania opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola. W tym przypadku umożliwia się dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego bez możliwości korzystania z posiłków i pobytu w przedszkolu w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.”

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 13 w Skierniewicach
odpowiada: Marta Dańczak
data: 14-08-2019
wytworzył: Marta Dańczak
data: 14-08-2019
data: 14-08-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-07-2019 - Edycja treści
 • 13-02-2019 - Edycja treści
 • 17-01-2018 - Edycja treści
 • 06-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 03-10-2013 - Edycja treści
 • 04-02-2011 - Edycja treści
 • 09-06-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 739